Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken.
Telermaat
Telermaat
Telermaat

Franco is bij ons echt Franco

Telermaat heeft service hoog in het vaandel. Kennis, leverbetrouwbaarheid en snelheid van leveren zijn de peilers van onze service.
Ondanks de sterk toegenomen kosten en de crises waar de sector nog steeds mee te kampen heeft, willen wij de sector steunen om ALLE orders binnen ons werkgebied FRANCO te blijven leveren. Uiteraard verzoeken wij u om orders zo veel mogelijk te bundelen teneinde kilometers van onze auto's te beperken en zo ook het milieu niet onnodig te belasten.

Admire (Imidacloprid)

Voor middelen op basis van de werkzame stof imidacloprid geldt sinds mei 2014 een zuiveringsplicht. Dit betekent dat Admire alleen onder de volgende voorwaarden mag worden toegepast;

Toepassingsvoorwaarden

Om in het water levende organismen te beschermen is het in de bedekte teelten niet toegestaan om ongezuiverd filterspoelwater, drainwater bij substraatteelten en drainagewater bij grondgebonden teelten op het oppervlaktewater te lozen. Het te lozen drain-, drainage en filterspoelwater mag uitsluitend worden geloosd, nadat het te lozen drain-, drainage en filterspoelwater geleid wordt door een werkende zuiveringsvoorziening:

  • Deze zuiveringsvoorziening dient te bestaan uit één van onderstaande combinaties van technieken:

*   H2O2 + MDUV + actief koolfilter of
*   H2O2 + LDUV + actief koolfilter of
*   Ozon + actief koolfilter
*   Een andere door het bevoegd gezag gelijkwaardig verklaarde techniek

  • De zuiveringsvoorziening wordt tenminste éénmaal per jaar op de goede werking gecontroleerd en onderhouden door een deskundige op het gebied van zuiveringsvoorzieningen
  • Een bewijs van de controle en het onderhoud is binnen de inrichting aanwezig en op aanvraag direct te tonen.

Omdat er nog steeds te veel Imidacloprid in het oppervlakte water gevonden wordt gaat Bayer over naar gecontroleerde distributie. Na 8 augustus zullen wij nog uitsluitend Admire (Imidacloprid) uitleveren aan bedrijven die kunnen aantonen dat zij over een waterzuivering beschikken conform het Wettelijk Gebruiksvoorschrift. 

Wederzijdse erkenning Bewijzen van Vakbekwaamheid (Spuitlicentie)

Nederland kent al jaren de spuitlicentie en de verplichting om professionele middelen te mogen kopen en gebruiken. In België gaat vanaf 25 november 2015 de ‘fytolicentie’ officieel van kracht. Vooruitlopend hierop worden al enige tijd pasjes uitgegeven in België.  Cumela heeft samen met Agrodis aangestuurd op een wederzijdse erkenning van de vakbekwaamheidsbewijzen tussen lidstaten. Tussen Nederland en België zijn hierover afspraken gemaakt. Zodoende kunnen personen met een Nederlandse ‘spuitlicentie’ een gelijkwaardige fytolicentie verkrijgen. Dit kan via www.fytolicentie.be. Een Nederlandse ‘spuitlicentie’ is niet geldig in België en omgekeerd geldt hetzelfde. Telers moeten er wel op letten dat in België een BvV Bedrijfsvoeren wordt geëist, terwijl dit in Nederland momenteel wordt uitgefaseerd.

Telermaat